Jesaya 2 : 2 – 5

 

Parlobeini

Ibagas Bibelta bangsa Israel aima bangsa ni Naibata, na beribadah manombah Naibata Jahowa. Anjaha ibadah aima ciri ni goluh ni sidea, halani asal ma sintong goluh ni sidea beribadah bani Jahowa, itangihon sidea hataNi, monang ma tong sidea mangimbang aha pe janah ipasu-pasu. Lang porlu habiaran ni sidea atap ancaman ni aha pe ai. Hansa bani jaman ni raja Usia das bani raja Hiskia i Juda, buei do hajahaton ni bangsa on na maralo pakon peribadahan ni sidea. Marsombah, maribadah do sidea bani Naibata. Tapi kesal Naibata, nini : Anggo roh hanima bangku sihol mangidah bohingku, ise marsuruh hanima mandogei alamanku ? (Jes. 1 : 12). Halani nini Naibata : …. Padaoh hanima ma hajahatonnima hun lobei ni matangku; parontihon hanima mangkorjahon na masambor !. Parlajari mambahen na madear, pindahi habonaron, urupi halak na hona tokoh, ondingi halak na tading maetek, apiti naboru na mabalu” (Jes. 1 : 16 – 17). Naibata mangkarosuhkon ase paribadahon, parsombahon ai maningon sadalan anjaha ipataridahkon ibagas goluh ari-ari.

Domu bani keadaan in, hubani Jesaya Naibata patalarhon na sihol masa baik bani Israel Utara sonai Juda ronsi Jerusalem, ianan ni rumah ni Naibata. Sonaha Assyur mamungkah Tiglat Pileser III (745-727) – Sanherib (705 – 681) setiap saat do mangancam sidea. Na porlu nini Naibata, mulak bani Naibata, ulang hajagoon iajamhon, atap dihut bani koalisi anti Assyur. Tarbukti do ai Israel Utara (10 morga) iboiskon tahun 722/721. Hubani Juda (Israel Selatan) ipasingat lang kahuaon ni Assyur sidea, asal mulak anjaha porsaya sidea bani Jahowa. Memang saud do sidea lolos humbani Assyur. Hansa halani hajahaton ampa ibadat ni sidea na lang sintong, hona taban do sidea ibahen Babel (597). Jerusalem, rumah panombahan bani Naibata ganupan bois. Pasal Jerusalem ampa rumah panombahan bani Naibata on ma na ipatalar Naibata bani perikopta (Jes. 2 :1).

 

Hatoranganni

 

 1. Masa do bani panorang parpudi (hari-hari terakhir) – ay.2a. Panorang parpudi na imaksudkon ijon sedo apala kiamat dalam arti universal. Tapi domu bani pergolakan ampa ancaman na tarjadi itongah-tongah ni bangsa on panorang ai do. Hun segi pangidah ampa paretongan, baik Israel Utara sonai Selatan (Juda ampa Jerusalem) pasti do bois bahenon ni Assyur. Anjaha Israel Utara saud do bois tahun 722, halani lang mulak sidea bani Jahowa. Sementara Juda – Jerusalem lape ikahua. Rumah panombahan bani Naibata pe totap ope jonam. Hansa munsuh Assyur ai totap do lambin dohor. Gabe sungkun-sungkun, selaku bangsa ni Naibata, sonaha sikap ni sidea. Mangirikkon cara ni Israel Utara mangandalhon gogoh ampa koalisi mamihak anti Asyyur ? Atap mulak bani Jahowa ?
  1. Memang on ma gati gabe dilemma bani bangsa Naibata. Anggo jumpah parsoalan, hamaholon, ancaman; aha ma sibahenonni ? Sonaha manurut paretongan ampa gogoh ? Sonaha nini na malo/ahlini ? Atap on halani naborit, kegagalan, ancaman ekonomi, parhorjaan, pnl. Ia sihol menyelesaihon sandiri. Sihol pasirsirhon sandiri. Hape sisombah Naibata nini ? Parugama ? Aha do peran ni Naibata ?
  2. Anggo ihatahon mulak bani Naibata, paubah uhur anjaha manangihon Naibata tumang; ra sungkun-sungkun : sonaha Naibata paluahkon ? Parugama, sisombah Naibata ma ningon. Tapi songon na malonan ia ase Naibata janah sihol manggurui Naibata. On do na maribadah bani Naibata ?

 

 1. Sonai ma borat, gogoh ampa kuasa ancaman humbani Assyur ai, tapi bani panorang parpudi nini Naibata : totap ma pajonamon dolog ni rumah ni Jahowa bani pakpak ni dolog-dolog gijangan humbani buntu-buntu (ay.2b). Anggo Naibata mangkatahon totap ma pajonamon …., mararti do ai :
  1. Atap sonaha pe jago ampa hebat ni tentara ronsi marah ni munsuh ni Juda laho mamboiskon sidea ampa Jerusalem, tapi bani panorang parpudi nini Naibata : totap ma pajonamon (akan berdiri tegak ….). Mararti do ai, lang halani na lang mampu Assyur mamboiskon Juda ampa Jerusalem, atap halani hebat ni partahanan ni Juda na gogohan. Tapi pitah halani Naibata mangkatahon : totap jonam; aima mambahen sonai. Fakta do on. Saratus tahun Assyur mangancam tapi Juda ampa Jerusalem lang mahua. Sabalikni Assyur do parlobei hancur ibahen Babel.
  2. Hansa, selaku bangsa ni Naibata das ija do hita porsaya paboa halani kuasa ni Naibata hansa na manunda, na manahani mambahen lang mahua sidea. Gati bangsa ni Naibata anggo lang mahua be ihatahon halani gogoh ampa hahebatonni. On do sisombah Naibata ? Patut do gati lang manjalo aha pe humbani Naibata. Halani usahani hansa tong, nini.
  3. Halani ai, sonaha pe parahni ancaman ampa hamaholon n idompakkon hita, anggo sisombah Naibata do lang porlu mabiar, gobirtu. Na porlu hata ni ise gabe ukuran ampa sibalosanta ibagas goluh on ? Hata atap pengaruh ni ancaman, habiaran, kegagalan do tangihonon. Atap Hata ni Tuhan ? On ma tanda, bukti ni na maribadah bani Naibata. Porsaya janah padihutkon Naibata bertindak (Psalm 46 : 11).

 

 1. Hape , na hinamham ni hata ni Naibata totap ma pajonamon … lang sebatas keadaan ni Juda ampa Jerusalem (rumah panombahan) hot, lang mahua-mahua, totap ijai. Terbukti do age pe lang ikahua Asyyur, justru Asyyur do na bois ibahen Babel; tapi Juda, Jerusalem ronsi rumah panombahan ai pe bois do ganupan itaban Babel (597/592). Mararti do ai lang Jerusalem ampa rumah panombahan na secara wilayah i dunia on be na jonam ibahen Naibata. Tapi rumah ni Naibata na totap ronsi sadokah ni dokahni, na gijangan humbani sagala dolog-dolog. Anjaha nini bani ay.2c – 3b : “Marodor sagala bangsa parbegu roh hujai ….. Haganupan bangsa mangidah anjaha marsiarahan tangkog hu dolog ni Jahowa, hu rumah ni Naibata ni si Jakob”.  On ma na jonam anjaha na dob totap ipajonam Naibata. Ase lang ibatasi sada wilayah i dunia on be iananta marsombah. Lang be bagian ni sada bangsa. Tapi bagian ampa tujuan ni ganupan bangsa. Mararti do ai, pitah Naibata Jahowa mando kiblat ampa fokus peribadatan ni jolma. Halani Tonduy do Naibata, maningon ibagas tonduy do homa na maribadat, marsombah hu-Bani. Ase lang teribat be jolma in beribadat bani sada ianan, marhitei sada upacara, pnl. Asal iiankon Tonduy ni Naibata, ganup goluhni gabe ibadah, parsombahon do ai bani Naibata. Hansa na gati gabe pergumulan banta :
  1. Domma nani marubah fokus ampa tujuan ni peribadahan, parsombahonta pitah hubani Naibata tumang, aima Jesus Kristus.
  2. Selaku sisombah Naibata, domma hatani na gabe ukuran ampa na itangihon hita ibagas goluh on ?
  3. Selaku na maribadah hubani Naibata, domma Tonduy ni Naibata marianan ampa na manggerakkon goluhta ? Tarlobih hita parhorja, juak-juak ni Naibata. Atap tonduy na hun dunia on : ambisi, arta dunia, pujian, hamuliaon, pnl. Na mambahen hita tongtong horahan, haus, lang puas ibagas goluh on ?

 

 1. Halak na maribadah, manombah hubani Naibata pasti mamboan, dong parubahan ibagas dirini. Lambin siholan, horahan bani hata ni Naibata (3c). Anjaha haganup na boi parohkon porang, hamunsunhon (pingkiran, sura-sura, hinadongan, jabatan, keadaan, pnl) ibagas rumah tangga, tetangga, Kuria, masyarakat igantih gabe sinjata na marguna ampa pasonangkon. On ma anggo Jahowa, Jesus sisombahonni. Dingat hita halak Kristen SimaIungun na parlobei. Na gati sonari age pe goranni siirikkon, na maribadah ibagas Jesus, tapi lang ongga marubah. Deba lambin magou ampa mangagou. In lang ongga syalom, damei dirini sonai i rumah tangga ampa hasomanni jolma. On do na maribadah, na manombah Naibata ?

 

Hahonaanni/Refleksi

 

Tarpuji ma Tuhanta Ulu ni Kuria in. Secara kuantitas hundoras do partambahni gereja (gedung) i tongah-tongahta i GKPS. Kepengurusanni pe martambah-tambah do baik Resort ronsi Distrik sonai jabatan ampa parhorjani. Hansa das ija do partambahan kualitas ni penyembahan, panombahon ni Kuria in bani Naibata ? Marubah do goluhni ? Lambin manjalo do humbani Naibata ? Labin setia, horahan do bani Hata ni Naibata ? Lambin margogoh anjaha totap setia manombah Naibata age pe ibagas sitaronon ampa paruntolon janah puas bani goluh on halani na dob manombah Tuhan marhitei Tonduy ampa Hasintongan ? Atap hot ope songon ibadah sanggah rumah panombahan Jerusalem jonam ? Lape mardalan ibagas sondang ni Jahowa ?

Pdt. Ch. E. Purba