Ari, tanggal     :    Minggu 5 Setelah Trinitatis (Tanggal 9 Juli 2023)

Nas                  :    2 Samuel 22:1-7

Usul Doding   :    Haleluya No. 200:1+5

Tema               :    Doding hubani Tuhan

Tujuan             :    Ase parbapaon hotop marolob-olob mardingat horja ni Tuhan na parrohkon       malas ni uhur

 

HORJA NI TUHAN PAROHKON MALAS NI UHUR

 

Horas ma hubanta haganupan.

Anggo idingati ham, na ija do sibahatan, ham mangurupi halak na legan atap ham iurupi halak na legan? Idingat ham do pe antigan parpudi sahali ham mangurupi halak pakon iurupi halak? Age iurupi atap mangurupi, pangurupion ai tontu parrohkon malas ni uhur do. Jarang do adong pangurupion na parrohkon pusok ni uhur. Salah sada pambahenanni Tuhan bani jolma aima mangurupi jolma. Janah pangurupion ni Tuhan ai parrohkon malas ni uhur bani na iurupiNi. Raja Daud aima salah sada na ibagas Bibel na domma bahat manjalo pangurupion ni Tuhan. Ai do na ipatorang bani 2 Samuel 22:1-7 on. Iayak-ayak munsuhni pakon raja Saul do ia. Anggo dapot sidea ia, boi hatahonon gabe matei ma ia i tanganni munsuhni ai. Aha na ibaenni ase maluah hunjai? Nini ayat 4, “Sai dilo-dilo do ahu bani Jahowa, na talup sipujion in, gabe maluah ma ahu hun bani munsuhku.” Dob ai nini ayat 7, “Hudilo ma Jahowa bani hasosakankai; Naibata do hudilo. Gabe itangihon do sorangku hun rumahNi, anjaha das do doruhku hu pinggolNi.”

 

Marsaksi do raja Daud pasal pambahenanni Tuhan hu bani. Hasaksianni ai idodingkon gabe sada doding puji-pujian. Doding na tubuh humbani pengalaman malas ni uhur halani ipaluah Tuhan humbani hasosakan gabe doding puji-pujian na boi gabe pasu-pasu hubani halak na legan, halani adong hasaksian ibagas doding ai. Jadi lambin tangkas hubanta tene, paboa raja Daud mandoding hubani Tuhan do, sedo hubani jolma. Ia mamuji Tuhan do, sedo mamuji jolma. Doding ni ai marisi pengalaman ni goluhni na maluah humbani hasosakan. Ibagas doding ai isaksihonni do pasal Tuhan, sedo pasal dirini sandiri. On ma na gabe siusihan banta pasal na mandoding. Iojur do hita ase mandodingkon goranNi Tuhanta. Jadi anggo mandoding do hita i gareja, ai gabe sada puji-pujian do hubani Tuhanta. Ai do ase porlu ipasirsir hita dirinta laho padaskon doding ai hubani Tuhan, ase doding ai gabe doding na mamuji Tuhanta.

 

Bani ibadahta i GKPS pe, baik ai ibadah Minggu atap ibadah partonggoan, sonai age ibadah seksi kategorial, bahat do doding ibagas ibadahta ai. Dob votum, mandoding do hita. Dob hasasapan ni dousa, mandoding do hita. Dob manaksihon hata haporsayaon, mandoding do hita. Sonai do satorusni das hubani doding na parpudi, aima: “Amen… Amen… Amen…” On patugahkon hubanta paboa pandodingon atap pe pamujion hubani Tuhan lang boi maluah humbani goluh ni sahalak na porsaya hubani Tuhan. Tapi age pe lang sanggah na markebaktian hita, iojur do tong hita ase mandoding hubani Tuhanta, atap sanggah i rumah pe ai, atap i juma, atap sanggah bani ianan na legan. Mase? Halani bani sagala panorang do Tuhan mangkasomani hita. Ai do ase bani sagala panorang do homa hita sirsir mamuji goranNi Tuhanta marhitei doding. Ibagas dodingta ai do hasaksianta pasalSi. Anggo hasaksian ni raja Daud, Tuhan ai gabe batu gingging, batar-batar, sonai homa tanduk haluahon hu bani. Iondingi Tuhan do ia, anjaha Tuhan do hatengeran ni uhurni. Ai ma hasaksian na idodingkonni.

 

Tumpuan ni bapa na ihaholongi Tuhan,

parlobei ma hita mandodingkon goranni Tuhanta, ase iarahkon hita ma keluarganta mamuji goranni Tuhan. Sonaha ma hita manuruh halak na legan ase mamuji Tuhan, anggo hita pe lang ongga mamungkah? Dingat janah bobai hita ma uhur pakon pingkiranta bani ganup pambahenanni Tuhan hubanta. Ase in ma na gabe hiteita mamuji goranNi. Pos ma uhurta, halani doding puji-pujianta ai, halak na legan na manangar pe dapotan pasu-pasu do. Amen.