Silhouette of a man at the Cross

Renungan Mingguan/Bahan PA Seksi Bapa 16 Juni 2024 (3 Set Trinitatis)

Nas                                    : Roma 1: 13-16

Usul doding                      : Haleluya No. 301:1-2

Tema                                 : Injil adalah kekuatan Allah

Tujuan                               : Agar kaum Bapak memahami bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat-Nya

 

Horas ma hubanta haganupan Bapa!

Hita haganupan, ipardiatei hita sada suan-suanan i juma, misalni: Tomat, Cabe, Jagul, pnl adong suan-suanon in na matei mombur, na melus, na mossong, pakon naborit nalegan, ra do tubuh ibagas uhurta mase boi sonon? Aha do namambahen?  Mardingat hita bani pemeliharaan, pakon bani lahan sarupa do ibahen hita. Hape “Kekuatan” atap “Gogoh” ni suan-suanon ai  lang dos. Sebuah tanaman bertumbuh dengan bagus ketika akarnya bertumbuh dengan baik. Anggo maseda ma suan-suanan ai, tontu boi do on halani maseda urat lang boi menyerap sipanganon ibagas nadear, dobni melus pakon matei ma suan-suanan ai.

Sonai do homa nasihol ipadas ambilan on hubanta aima pasal kekuatan atap gogoh. Sonaha ase margogoh hita, aha na sihol bahenonta, tontu marhitei ambilan on tangkas do ipatugah ai. Songon suan-suanan ai do homa, anggo lang kuat akar mempengaruhi bani pertumbuhan ni suan-suanan, anggo lang kuat homa urat ni haporsayaonta tontu mempengaruhi hubani pardalanan ni goluhta.

Nasiam Bapa haganupan!

Urat ni haporsayaon aima Hata ni Tuhan, seng dong urat nalegan sobali hatani Tuhan. Anggo jelas do panandaionta pasal hata ni Tuhan janah hita pe mandalankon hatani Tuhan, tontu jenges do pertumbuhan ni haporsayaonta. Sonaha do ase jenges bertumbuh tontu  urat do na porlu ipajorei. Halani anggo domma maseda urat, maseda ma homa secara keseluruhan suan-suanan ai. Anggo lang dear urat ni haporsayaonta, tontu lang dear hita mandalani goluh on. Selaku sahalak bapa hita i tongah-tongahni keluarga, age i tongah-tongah ni gareja sonai homa age masyarakat, domma nani hita boi mambobai keluarganta ase lambin mananda hata ni Tuhan? Atau justru sebalikni, niombah atap inang i rumah do use namambobai pasal namarhaporsayaon itongah-tongahni keluarga. Ulang soppat terjadi sonai tene, ase dear pataridahkon hita ma hajongjonganta Bapa selaku malim itongah-tongah ni keluarga.

Sonaha do ase boi hita pataridahkon hajongjongan ai? Sonaha do selaku Bapa ase boi patuduhkon peran ni selaku malim itongah-tongahni keluarga? Mulak ma hita use hubani persoalan utama aima Urat. Marhitei na sonaha do ase boi dear urat ni haporsayaon? Tontu haganupan ai marhitei hadohoranta hubani Tuhan, halani adong istilah namanghatahon: Orang yang semakin dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu hidup di dalam kuasa dan naungan Tuhan. Husungkun ma lobei Bapa na hadir on? Piga hali do nasiam on martonggo ibagas nasadari? Boi do hita marbalos, sanggah mangan pakon laho modom sonai homa dob puho, atap adong use na marbalos, adong panorang-panorang tertentu, atap dong use namarbalos, seng ongga. Hubanta haganupan, atap na ija pe balos ta ai, hita ma mambotoh pakon Tuhan in, sonaha hadohoranta hubani tene. Na sihol sobuton nami ijon, marhitei komunikasi na gati, komunikasi na dear, tercipta hubungan yang baik dengan Tuhan. Ase ulang homa na ongga iidah hanami bani sada-sada kuria in pasal namartonggo on. Bani sada panorang, paima masuk kebaktian minggu, pimpinan mangidah haganupan petugas ibadah janah namartugas bani siboan tonggo syafaat lape roh, halani domma jumpah panorangni masuk kebaktian minggu, mittor itodoh pimpinan on ma sada majelis mamboan tonggo syafaat, marbalos ma Majelis Bapa on nini ma sonon: Aih dahkam, lang boi au, seng huboan kaca mataku nini. Penolakan halani lang mamboan kacamata na sasintongni lang adong hubungan ni kacamata pakon martonggo, halani martonggo ai ma marsahapi janah marpangindoan hubani Tuhan.

Sonai homa kejadian bani sada rumah tangga na manghasuhutkon ianan partonggoan, paima masuk gatni partonggoan on domma manriah Bapa pakon Inang ise na laho mamboan tonggo suhut. Atap ise pe kesepakatan ni sidea namamboan tonggo ai, sanggah panorang partonggoan on janah panorang tonggo suhut, domma unduk haganup kuria laho martonggo, marsidalian ma Bapa pakon Inang on, dokah ma paimahon ise do na mamboan tonggo. Halani sonaima dokahni paimahon, nini niombah i rumah ai ma, Martonggo ma hita nini. Niombah aima mamboan tonggo suhut.

Nasiam Bapa Haganupan, sonaha ma hita selaku Bapa mangidah haganupan ai? Apakah boi hatahonon Bapa domma sebagai malim i rumah tangga ai? Tontu ai pasal namartonggo ope tene, sonaha pasal namambasa hatani Tuhan? Adong do panorang naibere hita pasal mambasa hatani Tuhan secara pribadi? Piga ma Bapa namambere panorang khusus laho mambasa hatani Tuhan bani panorang siganup ari. Anggo ibahen survey, tontu minim ope jumlah ni Bapa na ra mambasa hata ni Tuhan secara pribadi. Sonai homa pasal namanangihon hata ni Tuhan? I gareja, partonggoan pakon ibadah na lain. Tontu iidah hita, bahatan do panorang bani niombah, inang manangihon hatani Tuhan. Iidah hita perbandingan ni, anggo Inang adong do tumpuan inang setiap minggu, sonaha Bapa, adong do tumpuan setiap minggu? Ulang apala setiap minggu, sahali sabulan pe domma bangga Bapa on anggo adong partumpuan. Halani adong do homa bani piga-piga kuria, lang adong tumpuan Bapa, hape secara statistik bahat do tangga banggal bani kuria ai. Halani ai gati do iidah hita kehadiran ni Bapa hu gareja satongah pe lang adong marimbang kehadiran ni Inang.

Nasiam bapa haganupan…….

Hatani Tuhan manghatahon hubanta bani panorang on, Injil itu adalah Kekuatan Allah. Hatani Tuhan aima hagogohon ni Naibata. Selaku Bapa hita, ase totap ma manggoluh ibagas hatani Tuhan, ase boi hita mambobai goluhta sonai homa keluarganta manggoluh janah mandalankon hatani Tuhan. Tontu humbani diri ni Bapa aima mamungkah tene, tontu marhitei na domma ihagoluhkon Bapa aima ase boi hatahonon gabe sipambobai itongah-tongahni keluarga, gereja sonai homa masyarakat lingkungan.  Seng dong sahalak jolma na manghatahon dirini halak na “porsaya” anggo lang mandalankon hata ni Tuhan. Hataridahan ni halak na porsaya aima anggo manggoluh janah mandalankon hata ni Tuhan, ase adong do namanghatahon sonon: Hagoluhkon ma Ambilan in, janah Ambilankon ma goluhmu. Artini ai, marhitei goluhta do hita boi pataridahkon hata ni Tuhan, seng marhitei aha na isahapkon hita. Marhitei pambahenanta do boi hita pataridahkon hajongjonganta selaku  Imam. Aha na gabe pengakuan ni Apostel Paulus hubani Kuria Roma, na patugahkon Injil aima kekuatan Allah. Toguh do haporsayaonni hubani hatani Naibata, halani hata ni Tuhan ai do na paluahkon haganupan na porsaya. Ase marhiteihonni ai do ipagolpa hubani hita haganupan, tarlobih Bapa ase totap toguh haporsayaon hubani hatani Tuhan halani aido hagogohon janah napaluahkon hita. Halani isobut do bani Yoh 1: 1 “Bani mungkahni  domma adong hata in, anjaha Naibata do hata in. Selaku Bapa hita, porsaya ma hita bani hata ni Tuhan anjaha riap pakon hita do hata in. Naporlu siparimbagaskonon bani hata ni Tuhan on selaku Bapa:

  1. Bere hita ma dirinta laho padohorhon diri hubani Tuhan in, rajin martonggo, mambasa pakon manangar hatani Tuhan
  2. Gabe Bapa na totap sipambobai ma ija pe marianan
  3. Hagoluhkon hita ma Hata ni Tuhan in na gabe gogoh banta, halani seng dong na patut sihabiaran, Naibata riap pakon hita. Amin.