Renungan Mingguan/PA Bapa GKPS, 30 Juni 2024 (5 Set. Trinitatis)

Nas                  : Keluaran 3:10-12

Usul Doding   : Haleluya No. 240:1-3

Tema              : Pemimpin yang mengandalkan Tuhan

Tujuan            : Agar kaum bapak mengandalkan Tuhan dalam memimpin keluarga

 

Pambobai na ibobai Tuhan

(Tim Penulis)

Horas ma hubani nasiam seksi Bapa GKPS!

Pangarapannami, horas-horas nasiam ganup ijumpahkon hanami marhitei tulisan on.

Kedudukan pakon jabatan selalu isertai pakon tanggungjawab. Lambin gijang kedudukanni sasahalak, irik hujai lambin borat do homa tanggungjawab na maningon porsanon ni. Seorang pelaut yang tangguh tidak terlahir dari ombak laut yang tenang. Seorang pemimpin yang kuat pasti sudah mengarungi banyak sekali pembelajaran dalam hidupnya, baik itu didapat dari pergumulan hidupnya termasuk kemauannya untuk terus-menerus belajar dari segala sisi kehidupan terutama dari firman Tuhan. Irik hujai, pemimpin na idilo Tuhan sedo sasahalak na lang dong hurangni, tapi letak kekuatan ni pemimpin aima bani pambalosionni bani hata ni Tuhan.

Kuria ni Tuhan,

Musa idilo Tuhan Naibata laho palopas bangsani Naibata humbani parjabolonan Masir sanggah marumur 80 tahun. 40 tahun ma ia tadingi i Masir janah 40 tahun ma ia tading i panginsolatan i huta ni Tulangni. Boi sobuton, domma buei tantangan ni goluh na nidompakkonni dob ai pe ase idilo Tuhan ia gabe pambobai. 80 tahun Naibata mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. 40 tahun manggoluh sebagai anakni boru ni Parao na menikmati pargoluhan i istana, janah 40 tahun manggoluh mengembara pakon marmahan i alam terbuka na gok marabahaya. Tontu marhorja do Naibata age bani sisi pargoluhan istana age bani sisi pargoluhan halimisan laho membentuk Musa ase mampu mambobai bangsa ai.

Sonari isuba hita ma mangidah nas ni renunganta on ayat demi ayat:

Ayat 10: Tuhan mambere parentah na jelas hubani Musa ase laho ia marayak Parao, ase Musa padaratkon bangsa ai hun tanoh Masir. On aima pandiloon na banggal tumang, aima Musa isuruh Tuhan gabe pambobai (pemimpin) ni bangsa ai.

Ayat 11: Musa merespon parsuruh ni Naibata ai ibagas toruh ni uhur ibagas sungkun-sungkun: “Ise ma ahu, ase ahu laho marayak Parao, anjaha padaratkon halak Israel hun Masir?”. On boi iartihon hita bahasa Musa patuduhkon toruh ni uhurni. Ia sadar bahasa lang sanggup ia mandompakhon Parao aima sada pemimpin na sangat berkuasa. Musa sadar bani keterbatasan dirini.

Ayat 12: ibalosi Tuhan janah ipatoguh Tuhan do si Musa bani habiaranni ai: “Huhasomani pe ho; on ma tanda ni bam paboa Ahu do na marsuruh ho; ia dob ipadarat ho bangsa ai hun tanoh Masir, pasangaponnima ma Naibata i atas dolog on”. Ibere Naibata do jaminan penyertaan hubani si Musa. Bani ianan ai ma homa bangsa ai pasangapkon Naibata.

Kuria ni Tuhan,

Sanggah iputushon sahalak dalahi untuk marrumahtangga, sasintongni otomatis do ia mamutuskon untuk menjadi pemimpin atappe menjadi kepala keluarga. Sada paket do ai. Pemimpin dalam hal on sedo pemimpin na otoriter atappe memimpin dengan tangan besi. Memimpin keluarga lang horja na remeh tapi sada mandat na sangap, banggal janah partanggungjawabani aima hubani Naibata sandiri. Keberadaan ni keluarga sangat menentukan bani keberhasilan ni gareja, masyarakat age bangsa. Humbani keluarga muncul individu-individu na gabe warga gareja, masyarakat age negara. Contohni, individu na bertanggungjawab lahir humbani keluarga, jadi sikap tanggungjawab ai pasti melekat ibagas dirini age sanggah berperan sebagai warga gereja age warga masyarakat. Martanggung jawab ma ia age ija pe ia marianan. Janah sebalikni homa, anggo lang dear keluarga mendidik individu-individu ibagas keluarga ai, contoh menjadi sasahalak na lang martanggungjawab, tontu sanggah berperan sebagai warga gareja pakon masyarakat pe ia, pasti do ia lang martanggungjawab janah manggoluh maruhur-uhur bani bahkan gabe pengganggu pakon perusak.

Nasiam bapa, hubani abaramu do ipaporsankon tanggungjawab na maharga ai, menjadi pambobai/pemimpin, menjadi pangajari/guru, na martanggungjawab pasungkuphon haganup kebutuhan hidup jasmani maupun rohani, janah na paling utama na lang boi itombei-tombei aima menjadi sitiruan, na gatinan ai taridah humbani pangabak pakon parlahou marimbang kata-kata. Ongga do itangar hanami sasahalak manghatahon sonon: “waktu saya anak-anak, saya tidak ingat kata-kata apa yang dikatakan oleh Guru Sekolah Minggu saya, tapi yang saya ingat adalah Guru Sekolah Minggu saya baik”. Artini, pangajaran marhitei hata porlu do ai, porlu do homa iulak-ulaki, tapi gati do ai ilupahon. Dingatan do niombah bani parlahou daripada podah ni orangtuani.

Jadi, naha ma sahalak boi gabe pemimpin na dear? Sada dassa rumusni, aima menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Maningon iakui hita do bahasa age bapa na menjabat sebagai kepala rumah tangga, buei do hagalekon ni; hurang do bani pambotoh, hurang do homa bani parlahou, hurang do homa use bani arta. Tapi ibagas buei ni hahurangan ai, ipatalup Naibata do bapa gabe pambobai bani keluargani. Mangajamhon holong ni uhur ni Naibata, ibagas hurang ni pambotoh, pangabak age arta ai, ihaporsayai hita do bahasa Tuhan do na memperlengkapi bapa. Tuhan bersedia manghasomani bapa ase talup janah sanggup ia gabe pambobai keluarga.

Menjadi pambobaini keluarga aima sada panggilan misi Ilahi. Ise do na manompa keluarga? Tuhan sandiri. Tuhan manompa lang pitah Adam tapi dihut age Hawa janah ipasu-pasu Tuhan do sidea. Humbani keluarga tubuh anak janah lambin manggargar ma jolma i sab tanoh on. Tujuan ni Naibata ase gok hamuliaon ni Tuhan dunia on marhitei jolma pakon tinompa na legan na mamuji Tuhan.  Sebagai pemimpin dalam rangka menjalankan misi ni Naibata i dunia on, ra adong do keraguan humbani bapa sandiri, tapi Tuhan memaklumi keraguan ai, janah ipatoguh Naibata do bapa songon Ia na patoguhkon si Musa. Naibata sandiri do na manghatahon hubani bapa/kepala keluarga: “Huhasomani pe ho”. Tanda ni panghasomanion ni Tuhan aima anggo na satangga ai pasangaphon Tuhan. Anggo sonai tontu iarusi hita ma tanda penyertaan Tuhan dalam keluarga aima anggo riap martonggo janah marsombah keluarga ai hubani Tuhan.

Halani ai, tontu semakin yakin janah toguh ma bapa bani penyertaan Tuhan bani goluhni. Sonaha Tuhan manghasomani Musa, sonai ma homa Tuhan manghasomani haganup bapa ase gabe bapa siparhaporsayaon na toguh, bapa na pambobai, bapa na bujur, bapa na martanggungjawab, bapa na marpanganju hubani inang, niombanh age pahompu janah bapa na gabe sitiruon ni inang age haganup ginomparni. Tuhan Naibata ma na manghasomani haganup bapa GKPS. Amen.