IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Kamis, 29 April 2021

Ibadah Harian Keluarga GKPS Kamis, 29 April 2021 1. Doding Haleluya No. 234:1+3 “Tandai Ham ma au”   Tandai Ham ma au, pareksa Ham pakon uhurhu, Uji Ham au, papangkei ham pakon dalanku! Itandai Ham do au on, O Tuhan.   Sai tatap Ham au, “se tambah haporsayaonku; Togu Ham au, hu surga papintor langkahku.…
Read more