Hari: 3 Agustus 2020

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Selasa, 4 Agustus 2020

Ibadah Harian Keluarga GKPS Selasa, 4 Agustus 2020 1. Doding Haleluya No. 118:1 Tuhan Jesus Siparmahan ganup biri-biri do. Jesus gok Bamu uhurhu, sai irikkononku Ham Sai irikkononku Ham, sai irikkononku Ham. Jesus gok Bamu uhurhu, sai irikkononku Ham. 2. Tonggo 3. Ayat Harian: Rut 2:12 Sai Naibata ma mambalaskon hubamu sagala na madear na […]