Hari: 2 April 2021

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Jumat, 2 April 2021

Ibadah Harian Keluarga GKPS Jumat, 2 April 2021 1. Doding Haleluya No. 64:1 “Laho do Biri-biri In” Laho do Biri-biri in mamorsan ganup dousa, ni haganupan jolma in ase maluah hita. Iporsan naboritta in, ibere do diri-Ni in, Hu tangan ni pamunuh, itaron do na sahit in, das bai na rotap hosah-Niin nini “Sai porsanon-Ku” […]